Postanowienie nr Sygn. akt II SA/Wr 252/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 października 2013r. wydane po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 wrzesnia 2012 r. nr XXVI/185/12 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową

Zobacz treść planu (PDF).