Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 223/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Czernica nr XXVI/178/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część południowa)

Zobacz treść planu (PDF).