Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 396/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole nr X/53/2011 z dnia 28 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębie Legnickie Pole

Zobacz treść planu (PDF).