Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 574/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwale Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XVI/165/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Chobienia na terenie gminy Rudna

Zobacz treść planu (PDF).