Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 613/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2013 r. Nr XXXIII/337/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie cmentarza

Zobacz treść planu (PDF).