Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 214/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na ucuwałę Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLVIII/249/09 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Krzaczyna B.1

Zobacz treść planu (PDF).