Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.77.36.2018.MJW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzajace nieważność § 3 pkt 4 i pkt 5 uchwały nr III/21/18 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pomocnem.

Zobacz treść planu (PDF).