Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.165.4.2018.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 5 i 9 oraz § 8 uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty Stok w obrębie części wsi Błotnica

Zobacz treść planu (PDF).