Wyrok nr II SA/Wr 690/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 maja 2016 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skarg na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr V/36/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór

Zobacz treść planu (PDF).