Wyrok nr II SA/Wr 580/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 października 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Długołęka nr IV/55/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Ramiszów

Zobacz treść planu (PDF).