Wyrok nr II SA/Wr 554/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Stronie Śląskie z dnia 26 stycznia 2015 r. nr IV/20/15 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów - gmina Stronie Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).