Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 630/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kostomłoty nr VI/26/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” dla lokalizacji elektrowni wiatrowych

Zobacz treść planu (PDF).