Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.112.3.2018.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność § 14 uchwały nr LIX/385/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej miasta Prusice.

Zobacz treść planu (PDF).