Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.131.6.2019.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wielowieś.

Zobacz treść planu (PDF).