Wyrok nr II SA/Wr 747/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Rudna nr VIII/57/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w przedmiocie zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rudna w Gminie Rudna

Zobacz treść planu (PDF).