Wyrok nr II SA/Wr 644/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2019 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Kobierzyce na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.52.42.2019.MS2 z dnia 23 lipca 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po wschodniej stronie ul. Sportowej w środkowej części wsi Kobierzyce

Zobacz treść planu (PDF).