Wyrok nr II SA/WR 780/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2019 r. nr VIII/130/19 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki

Zobacz treść planu (PDF).