Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.122.4.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność § 6 pkt 4 we fragmencie „,dla których: a) ustala się ochronę elementów architektonicznego ukształtowania budynku i jego detalu architektonicznego, w tym ukształtowanie bryły budynku, formy (w tym spadku) dachu, ukształtowanie elewacji i jej rozwiązań materiałowych, b) ustala się stosowanie przy przebudowie materiałów budowlanych i wykończeniowych – zgodnych z dotychczasowym historycznym charakterem zabudowy” oraz § 9 pkt 2 we fragmentach „,rozbudowę” i „oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej” uchwały nr XXI.114.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kromnów

Zobacz treść planu (PDF).