Wyrok nr II SA/Wr 609/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2019 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy nr VI/105/19 z dnia 25 marca 2019 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki w Legnicy

Zobacz treść planu (PDF).