Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.106.2.2020.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2020 r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 7 pkt 1 oraz § 8 ust. 9 uchwały nr XVII/80/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Kopanica Piławy Górnej.

Zobacz treść planu (PDF).