Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.13.7.2020.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XX.151.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz obrębi wsi Zamienice dla działki nr 1001/21, położonej w obrębie Rokitki

Zobacz treść planu (PDF).