UCHWAŁA NR XXXVI/830/12RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Biskupiej we Wrocławiu.

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) 1MW-U, 2MW-U, 3MW-U, 4U-MW oraz 7U-MW z wyjątkiem wydzielenia wewnętrznego (A), na 3%;
2) 5U, 6U, 8U, 9U, 10U oraz 7U-MW w granicach wydzielenia wewnętrznego (A) na 30%;
3) pozostałych terenów na 0,1%

Data opublikowania w dzienniku urzędowym: 14.02.2013r.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).