Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.52.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 10 pkt 4 we fragmencie „poprzez istniejący zjazd na ul. Wrocławską, znajdującą się poza granicą opracowania, przy czym południowa część nieruchomości (dz. nr 229/3, obręb Pustków Wilczkowski) poprzez drogę o niższej klasie funkcjonalnej w ciągu ul. Ogrodowej” uchwały nr XXIII/468/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej i Ogrodowej w południowo-środkowej części wsi Pustków Wilczkowski.

Zobacz treść planu (PDF).