Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.62.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 26 ust. 2 uchwały nr XXIV/484/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice

Zobacz treść planu (PDF).