Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.82.31.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 49 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 oraz § 57 ust. 4 pkt 2 uchwały nr XXV/306/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Miękinia część A w gminie Miękinia, zwanej dalej „uchwałą”.

Zobacz treść planu (PDF).