Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.28.22.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 15 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej”, § 12 ust. 2 pkt 14 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej”,, § 13 ust. 2 pkt 14 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej” uchwały nr XXXIII/265/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zobacz treść planu (PDF).