mpzpUchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-21
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) ZN/ZZ-1, ZN/ZZ-2, ZN/ZZ-3, ZN/ZZ-4, ZN/ZZ-5, ZN/ZZ-6, ZN/ZZ-7 i ZN/ZZ-8 na 0,1%;
2) ZL/ZZ-1, ZL/ZZ-2 i ZL/ZZ-3 na 0,1%;
3) KDW-1, KDW-2 i KDW-3 na 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).