mpzpUchwała nr XXXVIII/329/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-02
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. w wysokości 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: „MN”, „MN,U”, „U”, „P,U”, „P”, „KS,U”;
2. w wysokości 0% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3