mpzpUchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica, gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-15
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w wysokości:
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, MN, MU − 15%,
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U, P, PG − 15%,
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDP, KDW, KD(G) / KD(Z), KD(L)/ KD(Z), KDD, KS, UA, US, UO, UKS, ZC, ZP, E, W,
WS, R − 0, 1%.

Zobacz treść planu (PDF).