mpzpUchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-23
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art.
36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:
1) 15 % - dla terenów oznaczonych na rysunku planu MN, MN/U, MW, U i P,
2) 0.1 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD, ZL, WS, R, KDW, G,
3) 0.1 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG(KDZ), KDZ, KDL, KDD i KP

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3
Załącznik nr: 4