mpzpUchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice (część południowa), gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-29
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, z wyłączeniem terenów będących własnością gminy:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, U, PG, WH/E - 15%;
2) dla wszystkich pozostałych terenów –1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3