mpzpUchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice z zakazem zabudowy, gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-06
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1 ZLd,
2 ZLd, 1 ZL – 3 ZL, KDG, KDD, 1 KDR – 3 KDR, w wysokości 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3