mpzpUchwała nr XXXVII/321/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-10
 
Renta planistyczna:

. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, z wyłączeniem terenów będących własnością gminy:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MU, U, US, RU, P - 15 %;
2) dla pozostałych terenów 0,1 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Załącznik nr: 3