mpzpUchwała nr XXXV/404/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 kwietnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kamień w części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 70.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-11
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm.) w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).