mpzpUchwała nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowośći Jordanów Śląski.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-07
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, PG, US – 5%;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U – 10%;
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami AG – 20%;
4) dla pozostałych terenów – 5%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz zmiany w planie (data publikacji: 19.01.2010r.)