mpzpUchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Mietków z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Borzygniew, związanego z eksploatacją kruszywa naturalnego w gminie Mietków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-27
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1