mpzpUchwała nr XXXI/195/2010 Rady Gminy Mietków z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borzygniew dz. nr 81 i 22/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-01
 
Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości - 30%.