mpzpUchwała nr XXVII/275/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo – wschodniej części wsi Sulistrowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-21
 
 
Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe , które są podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MNL oraz 2.MNL oraz w wysokości: 0,1% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).