mpzpUchwała nr XXII/210/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Sulistrowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-30
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej dla opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:
1) 25% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: UK.1, UK.2;
2) 25% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem: ZK;
3) 25% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem: KDW;
4) 25% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem: Kg;
5) 25% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem: W.

Zobacz treść planu (PDF).