mpzpUchwała nr XI/35/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 6 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża migmatytu „Kluczowa” w granicach Gminy Ząbkowice Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-10
 
Renta planistyczna:

Ustala sić stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w terenach oznaczonych symbolami PG, PK i AG –w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).