mpzpUchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Henryków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-02
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów objętych ustaleniami niniejszego planu ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w wysokości :
1) dla terenów oznaczonych symbolami: MR, MN, M, MW, MN/U, M/U, U, P/U, UZL, RU, RU/U, RO/U = 30 %;
2) dla pozostałych terenów = 0%.

Zobacz treść planu (PDF).