mpzpUchwała nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wojska Polskiego, Cichej i Spacerowej w Ziębicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-18
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. Nie dotyczy
gruntów gminnych lub zbywanych na rzecz gminy Ziębice.

Zobacz treść planu (PDF).