mpzpUchwała nr XX/148/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Laski w granicach działek ewidencyjnych nr 158, 164/3, 165/1, 211/1 i 212 oraz części działek ewidencyjnych nr 16 i 19.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-04
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).