mpzpUchwała nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Złotym Stoku w granicach działek ewidencyjnych nr 516, 517 i 518.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-28
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).