mpzpUchwała nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Złotym Stoku w granicach działek ewidencyjnych nr 486, 490 i 491.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-31
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).