mpzpUchwała nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Złotym Stoku przy ul. 3-go Maja nr 8a w granicach działki ewidencyjnej nr 370/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-31
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).