mpzpUchwała nr XXVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Złotym Stoku przy ul. Chemików w granicach części działki ewidencyjnej nr 345.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-26
 
Renta planistyczna:

Konsekwencją uchwalenia planu jest wzrost wartości nieruchomości dla której ustala się stawkę wzrostu w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).