mpzpUchwała nr XXXIX/254/10 Rady Miasta w Złotym Stoku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Laski w granicach działki ewidencyjnej nr 110/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-06
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.