mpzpUchwała nr XXXVIII/251/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami we wsi Laski w granicach działek ewidencyjnych nr 495/5 i 495/6.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-09
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.