mpzp

Uchwała nr XLI/262/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w Złotym Stoku w granicach działki ewidencyjnej nr 547.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19
 
Renta planistyczna:

Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka stanowiąca podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).